Typy věznic

Trest odnětí svobody se vykonává v příslušném typu věznice. Trestní zákon, zatím rozlišuje čtyři základní typy věznic:

  • Věznice s dohledem
  • Věznice s dozorem
  • Věznice s ostrahou
  • Věznice se zvýšenou ostrahou

O zařazení do jednotlivých typů věznice rozhoduje soud v rozsudku a je potom možné v průběhu trestu požádat o přeřazení do mírnějšího typu věznice. O přeřazení nyní rozhoduje soud.

Zvláštním typem věznice je věznice pro mladistvé, kam se zařazují odsouzení, kteří spáchají trestný čin před plnoletostí 15-18 let. Odsouzení jsou poté zařazeni do jedné ze čtyř skupin věznic podle stupně mentálního vývoje a narušení, dále probíhá klasické členění, dle diferenčních skupin.

Nutno dodat, že samotná oficiální profilace věznic dost často nevypovídá příliš o samotném životu v nich, nicméně je to věc důležitá a přeřazování do mírnějšího typu věznice je významný motivační faktor.

  • věznice s dohledem: odsouzení za nedbalostní trestný čin, kteří dosud nebyli ve výkonu trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin, se zpravidla zařazují do věznice s dohledem.
  • věznice s dozorem: odsouzení za nedbalostní trestný čin, kteří již byli ve výkonu trestu za úmyslný trestný čin a odsouzení za úmyslný trestný čin do dvou let, kteří ještě nebyli ve výkonu trestu za úmyslný trestný čin, se zpravidla zařazují do věznice s dozorem.
  • věznice s ostrahou: odsouzení za úmyslný trestný čin, pokud byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu převyšující 3 roky nebo pokud již byli v minulosti za úmyslný trestný čin ve výkonu trestu odnětí svobody, a zároveň není dán důvod pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou, se zpravidla zařazují do věznice s ostrahou.
  • věznice se zvýšenou ostrahou: odsouzení na doživotí, osoby, jimž byl uložen trest odnětí svobody na dobu nejméně 8 let, nebo odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby. Osoby výrazně problémové z věznice s ostrahou.

Zvláštní věznice pro mladistvé

Jedná se o speciálni druh věznice. Mladiství vykonávají trest odnětí svobody ve zvláštních věznicích pro mladistvé, nebo alespoň ve zvláštním oddělení věznice. V některých věznicích je vykonávána i vazba obviněných, kteří jsou odděleni od osob již pravomocně odsouzených. Přes snahu VS jsou věznice pro mladistvé paradoxně nejobávanějším typem věznice. Je to dáno mnoha faktory, které lze jen těžko ovlivnit.

  Nutno dodat, že jsou to kritéria pouze orientační, soud má poměrně veliký prostor pro rozhodování dle vlastního uvážení a toho v zařazení do typu věznic plně využívá.

pravý panel